Internetov portl Na matesk v Brn
Pipravujete se na mateskou dovolenou nebo u jste na matesk
a hledte dtsk koutky, obchody, bazary, kolky, hldn dt atd?
Spoustu odkaz na toto tma najdete prv zde.

Aktuln informace

Hra P��b�hy z kasemat na �pilberku

2018-07-22

Skute�n� p��b�hy �pilbersk�ch kasemat jsou je�t� d�siv�j�� ne� zn�m� pov�sti. P�esv�d��te se o tom v kasematech na nov� speci�ln� prohl�dce s tabletem, na kter�m b��� aplikace �P��b�hy z kasemat�. Kloub� se v n� h�danky a �koly, videa a roz���en� realita. Uvid�te skrze ni i v�ci, kter� u� v kasematech d�vno nejsou, nap�. zanikl� p��stavek v z�padn�m p��kopu. Nebudete si pouze hr�t, d�le�it� je i eduka�n� rozm�r novinky. Atraktivn� z��itkovou formou pozn�te re�ln� postavy z d�jin kasemat. Po vylu�t�n� �kol� se v�m nav�c odhal� r�zn� informace a zaj�mavosti, ale tak� cesta d�l. Nebojte, obt��nost �ifer je nastavena tak, aby je zvl�dla �irok� ve�ejnost v�etn� t�ch, co s jejich lu�t�n�m nemaj� ��dn� zku�enosti.
� Hru si nejv�ce u�ij� 2�4�lenn� t�my. M��e ji absolvovat i jednotlivec, av�ak ochud� se o radost z t�mov� spolupr�ce a spole�n�ho objevov�n�. Maxim�ln� po�et je p�t ��astn�k� v jednom t�mu.
� Hra je ur�ena pro dosp�l� hr��e. Star�� d�ti (12+) se nicm�n� mohou do hry dle uv��en� rodi�� zapojit.
� Tablety se p�j�uj� na m�st�, hru nen� mo�n� hr�t na vlastn�m tabletu. K lu�t�n� se v�m bude hodit i tu�ka a pap�r.
� Vstupenku je mo�n� zakoupit online v�dy na konkr�tn� datum a �as (nejd��ve na n�sleduj�c� den). P��mo na m�st� je mo�n� koupit si vstupenku jen v p��pad�, �e je voln� tablet k zap�j�en�. Tuto skute�nost se v�ak dozv�te a� u pokladny.

Odkaz: www.spilberk.cz/pribehy-z-kasemat/

Dal aktuality...

OBR
ALMARA
Copyright © 2009 www.namaterskevbrne.cz | Vechna prva vyhrazena